Ordensreglement

Affald: Storskrald, såsom brugte møbler, pap, papir m.v. afhentes gratis jfr. kommunens ordning, se www.skidt.dk, App’en ”SKIDT” eller kontakt Aalborg Renovation på tlf. 9931 4955. Kommunen orienterer normalt beboerne om de faste afhentningstider.
Al køkkenaffald og lignende emballeres i dertil egnede affaldsposer inden placering i ejendommens affaldscontainere. Aviser, reklamer og flasker må ikke smides i affaldscontainerne, dette affald skal man som lejer selv bortskaffe. Der henvises til opstillede papircontainere og flaskecontainere rundt om i byen.
Der kan evt. på foranledning af kommunen eller dagrenovationsselskabet blive tale om kildesortering af affald. Lejerne skal i så fald selv sortere affaldet i de påbudte affaldsgrupper og komme affaldet i de rigtige beholdere.
Intet affald, herunder cigaretskodder, må henkastes på fortov, gade eller fællesarealer eller anbringes noget andet sted end i de tilstedeværende affaldsposer eller beholdere. Affald, som ikke fjernes med dagrenovationen uden ekstra betaling, skal lejeren fjerne for egen regning.

Rygning: Det er under ingen omstændigheder tilladt at ryge på de indvendige fællesarealer eller i lejlighederne. Rygning må alene foregå udendørs. Det er ikke tilladt at smide cigaretskodder eller lignende udendørs på matriklen. Slukkede skodder m.m. skal opsamles af rygeren.

Aflåsning: Af hensyn til brand, tyveri, skadedyr m.m. skal kælderdøre være aflåst.
Har ejendommen porttelefon gælder desuden følgende: Efter kl. 18.00 skal gadedøren(e) være aflåst. Alle beboere, der går gennem ejendommens opgangsdør mellem kl. 18.00 og 05.00 og finder døren ulåst, har pligt til at låse døren.

Cykler, barnevogne o.l.: Cykler, barne- og legevogne eller lignende må ikke henstilles på ejendommens trapper, gange eller porte – dette af hensyn til uhindret brandadgang.

Forsikringsforhold: Husk, at alt hvad der opbevares af værdi i pulterrum og lignende er for eget ansvar. Dels kan kælderrum blive oversvømmede, og dels kan der ske indbrud i kælderrum. Af hensyn til vand- og fugtskader anbefaler vi, at man sætter effekter i kælderrum op på fx paller, så tingene ikke står direkte på jorden.

Fraflytning og opsigelse: Lejer skal være varsom ved ind- og udflytning, da lejeren hæfter for skader og skrammer i opgangene og evt. elevator.

Generelle forhold: Vandsenge må ikke opstilles i lejligheden uden skriftlig tilladelse.
Der må ikke monteres antenner, antenneledninger og paraboler udvendig på ejendommens facader eller tag uden udlejers skriftlige tilladelse.
Fodring af dyr og fugle på ejendommens område - også på altaner og fra vinduer - er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at installere og anvende pejs af nogen art i lejligheden, herunder også bioethanol pejs.

Husdyr: Det er ikke tilladt at holde husdyr i lejemålet, forbuddet gælder ikke kun hunde og katte, men også alle former for krybdyr, herunder bl.a. slanger, mus, rotter, marsvin o. lign.
Som undtagelse til denne regel er stuefugle i bur og akvariefisk i mindre akvarier.

Parkering: Det er forbudt at parkere motorkøretøjer i ejendommens gård, medmindre særskilt aftale er indgået herom, og da kun i afmærkede båse. Der må aldrig parkeres således at man generer for ind- og udkørsel for andre, herunder for rednings- og brandkøretøjer.

Støj og musiceren: Musiceren samt støjende adfærd i øvrigt må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere.
Hvis lejeren har fået tilladelse til at installere vaskemaskine og andre tekniske hjælpemidler, må det ikke ved støj eller på anden måde være til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 20.00.
Det henstilles i øvrigt til ejendommens beboere at udvise tilbørlig hensyn ved færdsel på trappeopgange og i kælderen.
Hvis der holdes fest i en lejlighed, skal alle omkringboende, der kan blive generet af festen adviseres mindst 1 uge i forvejen, og efter kl. 23.00 skal støjniveauet fra lejligheden være på et minimum. Døre og vinduer skal være lukkede så længe der spilles musik, og/eller der støjes fra lejligheden.

Trappevask: I ejendomme, hvor der er aftale om trappevask, renholdes trapperne af et rengøringsfirma/vicevært. Såfremt denne ordning ophører og i de ejendomme, hvor der ikke er aftale om trappevask, har lejerne følgende forpligtelse: Den enkelte beboer har pligt til at rengøre hoved- og bagtrappen fra egen repos og ned til etagen nedenunder eller til gadeniveau. Trappevask skal foretages mindst én gang om ugen og skal overholdes. Rengøringen af de enkelte trappeafsnit omfatter tillige pudsning af trappevinduer og rengøring af vinduets rammer, rengøring af hoveddøre med karme, gelænder, balustre samt rengøring af postkasser.

Vask og tøjtørring: Vaskekælder og tørrekælder skal efter endt brug afleveres ryddelig- og rengjort. Tøj må kun tørres på de anviste pladser og i anviste rum. Tøjtørring må ikke finde sted fra vinduer, trapper eller synligt på altaner. Hændelige uheld ved brug af maskinerne samt bortkomst af tøj i vaskerummet, sker på lejernes eget ansvar ligesom der er lejernes ansvar at holde vaskerummet forsvarligt aflåst. Det er forbudt at tørre tøj i lejligheden, da fugten herfra kan forringe eller ødelægge tapet og træværk samt resultere i dårligt indeklima.

Kælder/loftrum/trappeopgang: Af hensyn til faren for pyromanbrande må aviser, reklamer m.v. ikke anbringes i fællesgange, i kælderen eller i de enkelte kælderrum. Der må ikke opbevares effekter såsom møbler på lofter eller i kældre udenfor de anviste pulterrum. Trappeopgangene skal være frie og farbare af hensyn til uhindret adgang for brandvæsenet. Det er derfor ikke tilladt at have effekter, såsom sko, blomster, levende lys o. lig. i trappeopgangene.

Opvarmning: Det er mest økonomisk at holde en jævn opvarmning i lejligheden, også om natten. Hvis der er flere radiatorer i samme rum, er det mest økonomisk, at alle radiatorer er lidt åbne.
Lejemålet bør – også under bortrejse - holdes opvarmet i fyringssæsonen for at undgå tilfrysning af rør og radiatorer samt for at undgå fugt i lejemålet. Kondensdannelse på vinduer og på ydervægge undgås ved at udlufte kortvarigt flere gange dagligt, blot 5-10 minutter ad gangen vil ofte være tilstrækkeligt, men i kolde perioder kan aftørring af fugt/kondens i vinduernes bund være nødvendigt.

 

Scroll to Top